Identiteit

Heartbeat is voor jongeren uit alle verschillende kerken en gemeenten. Ook als je niet naar een kerk of gemeente gaat ben je van harte welkom. Heartbeat Nederland bestaat uit een team van zo’n 80 medewerkers uit diverse kerken en gemeenten. Wat ons samenbindt is het geloof in Jezus Christus.
Hieronder staat samengevat wat wij geloven. Wij laten ons daarin leiden door de Bijbel, het Woord van God.

Wij geloven...

Wij geloven dat de Bijbel het enige geïnspireerde woord van God is. Onfeilbaar, definitief en absoluut gezag hebbend. (2Tim.3:16, 1Kor.2:13)

Wij geloven in de eeuwige Drie Éénheid. Één God geopenbaard als drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, doch onlosmakelijk met elkaar verbonden. (Matt.28:19, 1Joh.5:6-8, 2Kor.13:14)

Wij geloven dat de mens zonder zonde en naar Gods gelijkenis geschapen werd, maar door de zondeval afgesneden werd van Gods nabijheid, gemeenschap en zijn recht op goddelijke gerechtigheid. (Gen.1:26-31, Rom.5:12-21)

Wij geloven in de Here Jezus Christus, de enige Redder en hoop voor de mensen, verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. (Luk.1:26-35, Joh.1:14-18, Jes.7:14 en 9:6 )

Wij geloven dat Jezus Christus stierf voor onze zonden aan het kruis, werd begraven en opstond op de derde dag en persoonlijk verscheen aan de discipelen. (1Kor.15:1-8, Rom.4:23-25)

Wij geloven in de redding van zondaren door Gods genade, doormiddel van berouw en geloof in het volmaakte en volbrachte werk van Christus aan het kruis van Golgotha, waardoor wij vergeving van zonden ontvangen om perfect en volmaakt rechtvaardig tegenover God te staan. (Rom.5:1-2, 8-11,18, Ef.2:8-10, Heb. 9:11-26, 2Kor.5:21, Joh.1:12)

Wij geloven in het Bijbelse principe van de doop in water. (Rom.6;3-4, Matt.28:19, Hand.2:34-38,10;47-48)

Wij geloven in het Heilig Avondmaal wat het verbroken Lichaam en vergoten bloed van Christus symboliseert, als nieuw verbond tussen God en de mens. (1Kor.11:23-32, Matt.26:28)

Wij geloven in de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont. De Heilige Geest is de Plaatsvervanger van Jezus op aarde en leidt de gemeente van Jezus Christus in de waarheid. De gelovige wordt opgeroepen om Geest vervuld te zijn, zodat Jezus zichtbaar kan worden. Wij geloven dat de 5-voudige bediening en de bijzondere gaven van de Geest nog steeds gegeven worden tot opbouw van de gemeente. (Joh.3:5,6, Joh.14:16-18, Joh.16:13, Ef.5:18, 2Kor.3:17,18, Ef.4:11, 1Kor.12:8-10)

Wij geloven in de persoonlijke en zichtbare wederkomst van de Here Jezus Christus en de eeuwige gemeenschap met Christus van alle wedergeboren gelovigen. (Hand.1:11, 1.Tess.1:10)

Tot slot. Hoe we ook tegen dingen aankijken, wat altijd geldt is: eenheid in hoofdzaken, verscheidenheid in bijzaken, liefde in alle zaken!